Дейности

ЖП Инфраструктура

"Трейс Груп Холд” АД успешно развива направлението строителство на железопътна инфраструктура.

Дружеството е специализирано в следните дейности по долното и горното строене на железния път:

  • Рехабилитация, реконструкция и ново строителство на железен път по механизиран способ
  • Механизирано полагане на нов железен път и демонтаж на съществуващ железен път
  • Земни, скални изкопи, насипни работи с ландшафтно оформяне и рекултивация на терени с прилагане на съвременни технологии и високопроизводителни машини
  • Ремонт, рехабилитация и изграждане на нови големи и малки изкуствени съоръжения по съществуващи и новоизграждащи ж.п. линии
  • Преустройство на съществуващи и строителство на нови ж.п. гари и спирки.