Вписване на еднолично дружество с ограничена отговорност „Асфалт Комерс“ ЕООД

3 Февр. 2022

На 02.02.2022 г. в ТРРЮЛНЦ е вписано дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД - „Асфалт Комерс“ ЕООД. Новоучреденото дружество „Асфалт Комерс“ ЕООД е с ЕИК 206809879 и адрес на управление гр. София, ул. „Никола Образописов“ 12.

Дружеството е с предмет на дейност производство на стоки и услуги в страната и в чужбина, търговска и външнотърговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, информационна, консултантска и комисионерска дейност в страната и чужбина, предоставяне на услуги, производство, вътрешна и външна търговия, превозни сделки, търговско посредничество и представителство, кандидатстване по обществени поръчки и кандидатстване по европейски програми, импорт и експорт.

Управител на „Асфалт Комерс“ ЕООД е Димитър Райчев Съртонев.

Капиталът на „Асфалт Комерс“ ЕООД е 1 000 (хиляда) лева, разпределен на 10 равни дялa, като номиналната стойност на всеки от тях е в размер на 100 лева. Всички дялове са собственост на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД.