Инж. Дончо Дончев поема управлението на „Трейс Пловдив” ЕООД

31 Март 2010
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме за настъпили промени в обстоятелствата за „Трейс Пловдив” ЕООД, ЕИК 123687330.
            На 1 март 2010 г. Съветът на директорите на „Трейс Груп Холд” АД, в качеството си на орган, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на „Трейс Пловдив” ЕООД, освобождава от длъжност управителите на дружеството Йовко Генчев Жилков и Димитър Тодоров Тодоров. Избира и овластява за управител на дружеството Дончо Нанов Дончев Гърбов. Дончо Дончев е завършил Националния военен университет „В. Левски”, а след това и Военната академия в Санкт Петербург, инженерен профил. Заеманите от него длъжности като офицер от Българската армия са от началник-школа до началник-отдел в Щаба на ПВО и ВВС. Председател е на Пловдивския автомобилен клуб „РЕТРО”. Организатор и директор на тринадесет ралита за ретро- и класически автомобили. Дончев е учредител и председател на сдружение „Старосел”. Автор е на две книги, както и на научни статии по история на Априлското въстание в Средногорието.
 
            С решение на Съвета на директорите се променя и адресът на управление на дружеството от гр. Пловдив, ул. „Марин Дринов” 25, ап. 16 на гр. Пловдив, ул. „Козлодуй” 1, офис 2. Новото седалище на дружеството е: гр. Пловдив, адресът на управлението е: ул. „Козлодуй” 1, офис 2.” Промените са вписани Търговския регистър на 11.03.2010 г.
 
„Трейс Пловдив” ЕООД е дружество от групата на „Трейс Груп Холд” АД, чиято дейност е структурирана за изграждане и строителство на регионални обекти на територията на Централна Южна България.