Инж. Тенчо Митев поема управлението на „Трейс Транс” ЕООД

10 Дек. 2010
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, за настъпили промени в обстоятелствата на „Трейс Транс” ЕООД.
 
Съветът на директорите на „Трейс Груп Холд” АД като едноличен собственик на „Трейс Транс” ЕООД избира за управител на дружеството инж. Тенчо Костов Митев. Промяната е вписана в Търговския регистър на 06.12.2010 г.
 
Тенчо Митев е завършил Висш минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”, инженер по сондиране, специалност „Проучвателно ядково сондиране” през 1983 г. През 1998 г. се дипломира като магистър на Нов български университет, специалност „Бизнес администрация”.
През 1988 г. започва работа в „Геопроучване”  гр. Ямбол като ръководител „Проучване на въглища, пресни и минерални води”. По-късно работи като ръководител сондажна дейност последователно във „Водоканалинженеринг” ООД - Стара Загора, „Хероуърд Венчърс България” АД и „Дрилинг Сървисиз България” ООД. През последните две години е бил Главен инженер в дъщернто дружество на ТРЕЙС - УСМ АД. Тенчо Митев е с доказани умения в работата при експлоатация и ремонт на пътностроителни машини, трошачни инсталации, товарни и леки автомобили.
 
            „Трейс Транс” ЕООД извършва транспортната дейност в структурата на „Трейс Груп Холд” АД, стопанисва и експлоатира новите 100 самосвала "Рено Керакс, които групата купи преди няколко месеца. Новата техника осигурява основна част от транспорта, необходим при строителството на новия участък от АМ Тракия, от Стара Загора до Нова Загора.