Общото събрание на акционерите на „Трейс Груп Холд“ АД гласува нетен дивидент на акция за 2017 г. в размер на 0,06 лв.

21 Юни 2018

На редовното заседание на общото събрание на акционерите на „Трейс Груп Холд” АД, което се проведе на 21.06.2018 г. от 11.00 ч. беше взето решение за разпределение на дивидент за 2017 г. при следните условия:

Общата сума, гласувана на Общото събрание на акционерите за изплащане на дивидент е в размер на 1 528 282,11лв.

Брутният дивидент на една акция е 0,0631578949лв.

Нетният размер на дивидент на една акция е 0,06 лв.

Начало на изплащането на дивидента за 2017г. е 03.09.2018 г.

Краен срок за изплащането на дивидента за 2017г. е 31.12.2018 г.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, т.е. към 05.07.2018г.

Съгласно Приложение № 27 към Правилника на „Централен депозитар” АД дивидентът ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник и Уникредит Булбанк АД.