Петата национална конференция по пътища предложи ефективни решения за повишаване на пътната безопасност

1 Септ. 2012

Петата конференция по пътища, посветена на 70-годишнината на Университета по архитектура, строителство и геодезия, приключи с декларация за ескпертите с предложения, в която се предлагат ефективни решения за постигане на по-висока степен на пътна безопасност. Форумът се проведе от 19 до 22 септември в Несебър под патронажа на Министерстерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Съорганизатори на проявата бяха Агенция „Пътна инфраструктура“, Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“, Българска браншова камара „Пътища“, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Сдружението на пътните инженери и консултанти (СПИК) и Българската асоциация "Интелигентни транспортни системи" (БАИТС). Целта на конференцията бе да бъдат представени научните постижения и дискутирани добрите практики в областта на пътната инфраструктура у нас и в Европа и как те бързо да намерят приложение в ежедневна практика за опазване живота и здравето на участниците в движението в България. Сред основните докладчици на форума бяха професорите от Техническия университет в Дрезден проф. Кристиан Липолд и проф. Райнхолд Майер и професорите от катедра „Пътища” на УАСГ - проф. Николай Михайлов и проф. Петър Стефанов. В десетилетието на пътната безопасност 2011-2020 г. според инициативата на ООН, подкрепена от Европейската комисия, експертите приеха декларация, с която настояват безопасността по пътищата да влезе в дневния ред на обществото. Заключителна декларация на участниците в Петата национална конференция по пътищата с международно участие на тема "Безопасност на пътното движение", Несебър, 19-22 септември 2012 г. В работата на Петата национална конференция взеха участие 298 експерти, научни работници, специалисти от България, Германия, Австрия, Полша, Чехия, Белгия, Гърция и Италия в сферата на пътната инфраструктура и безопасността на движението. Изнесени бяха 35 научно-практически доклади и съобщения. Проведени бяха интензивни дискусии по отношение на положителните практики за повишаване на безопасността на движението както по време на заседанията, така и през свободното време. Установиха се полезни професионални контакти между специалисти от различните страни, което е добра основа за нашата бъдеща съвместна дейност. Участниците в конференцията: 1. Изразяват своята загриженост и тревога за големия брой жертви от пътнотранспортните произшествия по пътищата и се обединяват около позицията, че повишаване на пасивната и активната безопасност на пътната инфраструктура е стратегическо направление за опазване на живота и здравето на хората в пътното движение. 2. Изразяват своята благодарност към организаторите на конференцията за създадените прекрасни условия за интензивен обмен на информация относно научните изследвания и положителните практики в сферата на пътната инфраструктура. 3. Убедени сме, че създадената традиция за провеждане на конференции с участие на специалисти в сферата на пътищата дава добри резултати, съдейства за ускоряване процесите по използването на положителните практики и научните постижения за опазване живота и здравето на хората в пътното движение. В тази връзка предлагаме на организаторите да предприемат действия за провеждане на Шеста национална конференция с международно участие през месец септември 2013 г. 4. Считаме, че за голяма част от направените съобщения за ефективни решения в сферата на безопасността на пътната инфраструктура следва да се потърсят възможности за ускорено приложение за повишаване на безопасността на пътната инфраструктура в Република България като: • Съвременната класификация и стандартизация на пътищата според потребностите на движение • Оптични и шумни напречни маркировки. • Организацията и документацията по отношение на одита на безопасността на пътната инфраструктура. • Методите и средствата за изследване на настилките. • Методите на финансиране на научните разработки. • Методите и средствата за намаляване на ПТП и последствията от тях в крайпътното пространство. • Ефективните решения за намаляване на челните удари и ПТП в зоните на хоризонталните и вертикалните криви. • По откриване и отстраняване на местата с концентрация на ПТП и др. 5. Препоръчва се да се потърсят възможности за ускорено изменение на правилата за проектиране по отношение на пътната инфраструктура в духа на положителните практики, докладвани на конференцията. 6. Следва да се потърсят различни форми и средства за финансиране и увеличаване дела на научните изследвания за подобряване на пътната инфраструктура. 7. Отправяме благодарности на главния идеолог на конференцията проф. д-р инж. Иван Трифонов, на спонсорите на конференцията и на всички участници за активната позиция и желаем на всички здраве, лични и професионални успехи! 21.09.2012 г. гр. Несебър , хотел "Сол Несебър ресорт" Доклад на проф. д-р инж. Николай Михайлов - Научни изследвания и информационни технологии за по-безопасна пътна мрежа, дискутирани на 24-тия пътен конгрес в Мексико., можете да видите в е-бюлетина на "Трейс Груп Холд" АД. Повече информация за конференцията, можете да видите в материала на в. „Строителство. Градът” , които бяха медиен партньор на форума - http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=1912074.