Писмо от "Трейс Груп Холд" АД

3 Септ. 2018

Уважаеми дами и господа,

представители на медиите,

По повод на обявеното в медиите от АПИ стартиране на строително-монтанжни работи на път Лот 17, Път II 16 “Мездра - Нови Искър”, участък 2 от км 22+550 до км 50+790,53 и участък 3 от км 50+790,53 до км 81+788,84, за отстраняване на констатирани проблеми на пътното трасе бихме искали да Ви уведомим за следното:

На 28.08.2018 г. в “Трейс Груп Холд”АД се получи писмо от Агенция “Пътна инфраструктура”, с което за разлика от досега коректно, с оглед договорните условия, ни уведоми за констатирани технически проблеми с посоченото трасе, които според тях са ангажимент на компанията и искане за остраняването им.

Готовността ни за мобилизация и извършване на необходимите строително-монтажни работи бе изразена към АПИ на следващия ден, след което координирано със съответните органи сме извършили необходимото и започнахме работа по обекта. Правим това, независимо от липсата на предоставена ни обосновка защо се приема, че наличните дефекти са наша отговорност, тоест са произтекли от процеса на строителство и асфалто-полагане, завършило през 2014г. Такава обосновка е необходима с оглед на изясняване на договорните отношения.

Като отговорна компания, ще предпримем необходимото не само за извършване на нужните строителни дейности, но и за защита на законно признатите интереси на компанията, включващи интересите и на нашите акционери и повече от 1500 служители.

 

03.09.2018 г.                                           

 гр. София