ПСФ „Мостинженеринг” подписа договори за изграждане на промишлена и градска инфраструра

19 Ноем. 2010
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:
 
„ПСФ Мостинженеринг” АД – Ямбол подписа договор за Изграждане на вътрешни пътища и пътища за  достъп  на фотоволтаична централа с обща мощност 4 MW, разположени на площ 84,9 дка в землищата на с. Безмер, Община Тунджа, област Ямбол и с. Бозаджии, област Сливен. Възложител на проекта е „ВЕНИ 97” ЕООД, а стойността на работите, които ще бъдат извършени, е в размер на 208 027 лева. Договорът е подписан на 19.11.2010 г. и срокът за изпълнение е 30 календарни дни.
 
На 22.11.2010 г. „ПСФ Мостинженеринг” АД подписа договор с Община Ямбол за: „Изграждане на улица от ул. „Хан Кубрат” до ул. „Ст. Караджа” зад бл. 17, 19 и 21 на ул. „Г. С. Раковски” и „Изграждане на паркинг до Районен исторически музей”. Стойността на договора е 234 000 лева, а строителството ще бъде изпълнено за 40 календарни дни. Основните работи по обектите включват: изкоп на земни почви, направа на нова пътна конструкция, полагане на бетонови бордюри и тротоар от базалтови плочки, канализация Ф200, улични оттоци и асфалтови работи, а на паркинга до Районен исторически музей ще бъде монтирано и улично осветление.
 
„ПСФ Мостинженеринг” АД представлява „Трейс Груп Холд” АД на строителния пазар в Югоизточна България. Дружеството е с доказан професионален опит и в момента работи по обекти от националната инфраструктура, в т. ч. и в изграждането на лот 2 на АМ „Тракия”.