Реконструкция и реставрация на Кремиковският манастир

16 Дек. 2022

 

Реконструкция и реставрация на Кремиковският манастир – духовният център на Софийската Света гора и изграждане на северно манастирско крило

 

Обект: „Изпълнение на КРР и СМР на обект: „Кремиковският манастир – духовният център на Софийската Света гора”

Изпълнител: ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД

Възложител: Манастир „Свети Великомъченик Георги Победоносец“

Стойност на договора: 8 785 124,49 лв. без ДДС

Срок за изпълнение: 320 (триста и двадесет) календарни дни (от сключване на договора)

За подобект „Манастирски работилници“, финансиран по Договор за финансиране на допустим проект №19F-002203/30.09.2019 г. и Договор за оборотен кредит за финансиране на допустим проект №19F-002633/09.12.2019 г., сключени с кредиторите от страна на ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“, изпълнител на финансов инструмент по Оперативна Програма „Региони в растеж” – Фонд за градско развитие София.

Кратко описание на обекта:

Строително-монтажни работи включват следните основни дейности:

1.Реставрация на стенописите на външната западна стена на притвора, ремонт на покрива, дренажа на вентилационния канал покрай северната стена на средновековната църква „Свети Георги”;

2 Консервация, реставрация и социализация на археологически структури северно от средновековна църква „Свети Георги” в съответствие с изискванията и ограничителните условия на Министерството на културата, предложенията за намеса в недвижима културна ценност и в нейната среда и начините за тяхното сигниране, предложения за решаване на специфични инфраструктурни, технологични и други проблеми;

3. Изграждане на Северно манастирско крило, в което ще бъдат обособени: информационен център „Софийска Света гора”; музейна експозиция; магерница; докси; параклис и камбанария.

Музейната експозиция ще бъде на сутерена в манастира. Ще бъде изградена платформа, осигуряваща достъп за хора в неравностойно положение, както и  технически и складови помещения за музея и отделно  за сградата.

Информационният център „Софийска Света гора” ще бъде разположен в източната част на сградата, на партерно ниво. Предвижда се магерницата да е за 100 души с кухня и помощни помещения, достъпна за хора в неравностойно положение.

Стаите(монашески килии), ще са на един етаж, със самостоятелни санитарни възли. Над информационния център ще има параликс; с осигурен достъп за хора в неравностойно положение. Подпокривното пространство ще има камбанария над параклиса както и докси с общи бани и тоалетни, с осигурен достъп за хора в неравностойно положение.

Манастирски работилници ще бъдат разположени в южната част на имота, непосредствено на уличната му граница с пътя, откъдето ще бъде основния им достъп. Ще се изпълнят с покривно озеленяване, така че като вкопани в ската да останат видими само от пътя и няма да се намесват в архитектурния облик и първоначалното възприятие на манастирския комплекс.