СД утвърди промени в управлението на „Стройинженеринг Казанлък” ЕООД

15 Окт. 2010
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:
 
С вписване № 20101008145114 в Търговския регистър в партидата на „Стройинженеринг Казанлък” ЕООД беше  вписано следното обстоятелство:
 
Съветът на директорите на „Трейс Груп Холд” АД като едноличен собственик на „Стройинженеринг Казанлък” ЕООД освобждава от длъжност управител Силвия Иванова Василева. Управител на дружеството остава само Иван Калчев Порязов. Промяната се извършва в изпълнение на политиката на „Трейс Груп Холд” АД за оптимизиране на разходите в структурата.
 
Дейността на „Стройинженеринг Казанлък” ЕООД е съсредоточена в изпълнение на инфраструктурни обекти и пътно поддържане в региона на град Казанлък и близките общините.