СД утвърди промени в управлението на „Стройинженеринг Казанлък” EООД

11 Февр. 2011
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:
 
С вписване № 201110209091420 в Търговския регистър в партидата на „Стройинженеринг Казанлък” ЕООД беше  вписано следното обстоятелство:
 
Съветът на директорите на „Трейс Груп Холд” АД като едноличен собственик на „Стройинженеринг Казанлък” ЕООД освобождава от длъжност управител Иван Калчев Порязов. За управител на дружеството избира Николай Христов Димов.
 
Николай Димов е завършил УНСС – София, специалност Икономика и организация на труда през 1992г. Започва работа като специалист „ТРЗ” в „Арсенал” АД Казанлък. От 1995г. до 2008г. работи последователно като главен данъчен инспектор в ТДД Стара Загора, началник Данъчно подразделение Казанлък, главен данъчен експерт в ТД НАП Стара Загора. През последните две години е бил главен счетоводител в „Стройинженеринг Казанлък” ЕООД. От 22.12.2011г. е главен счетоводител на „Пътна сигнализация и съоръжения” ЕАД.
 
Дейността на „Стройинженеринг Казанлък” ЕООД е съсредоточена в изпълнение на инфраструктурни обекти и пътно поддържане в региона на град Казанлък и близките общините.