Съобщение до служителите на "Трейс Груп Холд" АД

14 Юли 2020

СЪОБЩЕНИЕ

до служителите на "Трейс Груп Холд" АД

 

Ръководството на "Трейс Груп Холд" АД в изпълнение на изискванията на чл. 151, ал. 4 от ЗППЦК Ви уведомява, че е постъпило и може да се запознаете с него, търгово предложение по реда на чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК от Николай Ганчев Михайлов, българско физическо лице с бизнес адрес гр. София, район Триадица, ул. Никола Образописов № 12, за закупуване на акциите на останалите акционери на "Трейс Груп Холд" АД.

В приложения файл можете да се запознаете с текста на съобщението.