"Трейс Бургас" ЕАД сключи договори за 1,5 млн. лева

20 Дек. 2010
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:
 
На 24.11.2010 г. „Трейс Бургас” ЕАД подписа с Община Бургас договор за „Проектиране и изграждане на обект: Реконструкция и обновяване на пространството около открита естрада “ОХЛЮВА” и културен център “МОРСКО КАЗИНО” в Приморски парк, гр. Бургас”. Договорът е на стойност 240 000 лева. Срокът за изпълнението на проекта е 56 календарни дни.
 
На 03.12.2010 г. „Трейс Бургас” ЕАД сключи с Община Бургас договор за Обект: Реконструкция на улица „Христо Ботев” и ул. „Цар Петър” – ІІ етап (от ул. „Фердинандова” до ул. „Иван Вазов”), гр. Бургас. Стойността на договора е 307 751,57 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 85 календарни дни.
 
 „Трейс Бургас” ЕАД, като лидер в ДЗЗД “ТРЕЙС БУРГАС – СК-13 ТРАНССТРОЙ”, сключидоговор с общинската фирма „Бургасбус” ЕООДза"Изграждане на контактно- кабелна мрежа за разширяване на тролейбусния транспорт в гр. Бургас - централна част". Договорът е на стойност1 034 819,09 лева, а финансирането.
Договорът е подписан на 06.12.2010г. и влиза в сила от 15.12.2010 г. Проектът ще бъде изпълнен за 90 дни.
Партньор в ДЗЗД „Трейс Бургас-СК 13 Трансстрой” е „СК – 13 Трансстрой” АД.
Финансирането на описаните договори е със средства от бюджета на Община Бургас.
„Трейс Бургас” ЕАД е дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд” АД, което изпълнява строителни обекти на територията на община Бургас. В момента „Трейс Бургас” ЕАД работи по прокт: „Благоустрояване на обществено значими пространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчивото развитие на градската среда в Община Бургас по обособена позиция 1, Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона ул.”Александровска” от пл. „Царица Йоанна” до пл. „Тройката”, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Бургас”. Проектът е на стойност 3 781 302,62 лева и се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., бюджетна линия BG 161 PO 001 / 1.4 – 05 / 2009, Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”.