ТРЕЙС закупи офис на дъщерната си фирма в Плевен

28 Дек. 2010
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:
 
„Трейс Груп Холд” АД придоби имота, в който се намира административния офис на дъщерното дружество - „Инфрастрой” ЕООД. Договорът за покупко-продажбата бе подписан на 23.12.2010г. Имотът представлява самостоятелен обект в сграда в гр. Плевен, ул. „Георги Кочев” № 4, ет. 3 с обща площ 602.40 кв. м. Продавач е Ел-Груп 07 ЕООД, ЕИК: 123742798. Стойността на сделката е 490 000 лв.

„Инфрастрой” ООД е дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд” АД, чиято дейност е насочена към изпълнение на инфраструктурни обекти на територията на Централна Северна България.