ТРЕЙС поддържа близо 3000 км от пътната мрежа в страната

20 Дек. 2010
В изпълнение на чл. 100 от ЗППЦК и чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:
 
„Родопа Трейс” ЕООД, като партньор в ДЗЗД „Интегрирани инфраструктури Смолян” ще извършва „Поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно възстановителни работи при аварийни ситуации/ на 539.011 км републикански пътища на територията на ОПУ Смолян. Договорът с Агенция „Пътна инфраструктура” е подписан на 01.12.2010 г. и е със срок 4 години. Дейностите ще се извършват съгласно месечни задания на Агенция „Пътна Инфраструктура” по договорени единични цени. Договорът включва поставяне и поддържане на пътна сигнализация при възникнали ситуации, земни работи, подръжка и ремонт на пътна настилка, подръжка и ремонт на съоръжения, ремонт и подържане на пътни принадлежности, озеленяване и ландшафтно оформяне, зимно подържане /почистване.
 
„Родопа Трейс” ЕООД е дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд” АД, което извършва ремонт и поддържане на пътища в региона на Смолян и Девин. Освен пътища от републиканската пътна мрежа, дружеството поддържа и 137 км от общинската пътна мрежа на територията на Община Смолян и Община Девин, включително и Девин град.
 
Дъщерни дружества на Трейс Груп – „Пи Ес Ай” АД, „ПСФ Мостинженеринг” АД, „Трейс Кърджали” АД, извършват текущо и зимно поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на ОПУ Стара Загора /779.7 км/, ОПУ Кърджали / 620.5 км/ и ОПУ Ямбол /587.6 км/. „Пи Ес Ай” АД има договор с Община Стара Загора за поддържане на 237 км на територията на общината. Чрез своите фирми „Трейс Груп Холд” АД поддържа 2 893.8 км от пътищата на страната.