ТРЕЙС подписа два договора по ОП „Регионално развитие” на обща стойност 21,6 млн. лв.

31 Авг. 2010
„Трейс Груп Холд” АД и Агенция „Пътна инфраструктура” на 30.08.2010 г. подписаха договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-011 „Лот 13: Рехабилитация на път ІІІ-5071 Чифлик - Г. Крепост - Стремци – Черноочене от км 2+680 до км 17+865, на път III-597 Дъбовец - разклон Малки Воден от км 30+050 до км 34+717 и на път ІІІ-663 Чирпан - Димитровград от км 29+000 до км 31+742, области Кърджали и Хасково”. Проектът се финансира със средства от структурните фондове на ЕС /финансова схема - BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”/ и българския бюджет по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013.
Основната цел на проекта е рехабилитация на третокласна пътна мрежа с обща дължина 22.954 км.
Проектът е разделен на три участъка:
Участък 1: Рехабилитация на път ІІІ-597 Дъбовец – разклон Малки Воден от км 30+050 до км 34+717
Участък 2: Рехабилитация на път ІІІ-663 Чирпан – Димитровград от км 29+000 до км 31+742
Участък 3: Рехабилитация на път ІІІ-5071 Чифлик –Горна крепост – Стремци – Черноочене от км 2+680 до км 17+865
Договорът е на стойност 14 670 371.64 лева.
Срокът за изпълнение е 7 месеца.
Изпълнител на проекта е Обединение „ТРЕЙС РОДОПИ” с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД и партньори „ПИ ЕС АЙ” АД гр.Стара Загора и „Пътно поддържане” ЕООД гр. Кърджали.
Строителният надзор се осъществява от „Екоинженеринг” ООД – гр. Кърджали.
 
На 30.08.2010 г. „Трейс Груп Холд” АД подписа с Агенция „Пътна инфраструктура” и друг договор за изпълнение на обществена поръчка - „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-010 „Лот 10: Рехабилитация на път ІІІ-565 п.к. с път ІІ-56 - с. Шишманци от км 0+000 до км 17+000, област Пловдив”         
Проектът се финансира със средства от структурните фондове на ЕС /финансова схема - BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”/ и българския бюджет по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013.
Основната цел на проекта е изпълнение на строителството – рехабилитация на път ІІІ-565 от км 0+000 до км 17+000, в рамките на договорения срок и в съответствие с изискванията на Възложителя и българското законодателство.
Договорът е на стойност 6 894 823.94 лева.
Срокът за изпълнение е 5 месеца.
Изпълнител на проекта е ОБЕДИНЕНИЕ „ТРЕЙС ЦЕНТЪР” с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД и партньори „ПИ ЕС АЙ” АД гр.Стара Загора.
 
Неотдавна „Трейс Груп Холд” АД подписа и друг договор по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 – Изпълнение на обществена поръчка с предмет „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в Община Ловеч” на стойност 8 090 400 лева. Изпълнението на поръчката се финансира със средства на Европейския фонд за Регионално развитие и Държавния бюджет на Р.България чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 по проект „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в Община Ловеч”, съгласно договор №BG 161 PO 001/1.4-02/2008/010. Възложител е Община Ловеч.