ТРЕЙС подписа договора за строителството на лот 2 на АМ „Тракия”

26 Апр. 2010

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

 

В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:

На 23.04.2010 г. „Трейс Груп Холд” АД подписа договор за Допълнително проектиране и строителство на обект: АМ Тракия /А-4/ Оризово -Бургас, участък: ЛОТ 2 – Стара Загора – Нова Загора, от км 210+100 до км 241+900. 
Възложител на проекта Агенция „Пътна инфраструктура” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Стойността на договора е 137 868 000 лева, а финансирането е по Оперативна програма „Транспорт”.
 
 Ще бъде извършено допълнително проектиране и строителство на участък от АМ „Тракия” с дължина 31.8 км. Основни видове работи, които включва договора са: земни работи; производство и полагане на материали за пътна настилка; дренажни системи; мостови съоръжения; пътна маркировка и пътни знаци. Предвиждат се етапни връзки за включването от АМ Тракия в Път І-5, Стара Загора – Хасково и в Път ІІІ – 534, Нова Загора – Раднево. Проектът включва реконструкция на далекопроводи за ВН и ТТ кабели; реконструкция на водопроводи; реконструкция на напоителни, отводнителни полета и съоръжения.

Срокът за изпълнение на проекта е 25 месеца. 
 
 Изпълнител е Сдружение „МАГИСТРАЛА ТРЕЙС” с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД София и партньори „Пи Ес Ай” АД, „СК – 13 Пътстрой” АД, „Пътно строителство” АД- Добрич и „Виастройинженеринг” ООД.

„Трейс Груп Холд” АД е с доказан опит в строителството на големи инфраструктурни проекти. През 2007 г. дружеството завърши изпълнението на АМ „Тракия”, ЛОТ1, Оризово – Стара Загора, участък  км 171+360 до км 210+100. Договорът включваше земни работи, производство и полагане на материали за пътна настилка, разнообразни дренажни системи, мостови съоръжения, преместване и обновяване на комуникационни съоръжения, пътна маркировка и пътни знаци, и значителни ландшафтни работи.