Трейс подписа договор за поддържане и ремонт на улици в София

25 Юни 2019

„Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за „Поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община – I зона, включваща райони “Витоша“,  „Лозенец“ и „Триадица“ с прогнозна стойност 16 666 666,67 лв. без  ДДС. Възложител е Столична община, а срокът на договора е в рамките на 4 години. Компанията ще отговаря за дейностите по текущ ремонт и поддържане на пътните настилки на цялата улична мрежа в границите на определената с договора зона на територията на Столична община. Предвижда се да бъде извършен текущ ремонт и поддържане на пътните съоръжения - мостове, пасарелки, водостоци и пешеходни подлези на територията на зоната; ремонтно-възстановителни дейности при аварийни ситуации, целящи незабавно възстановяване на минималното ниво на обслужване, както и съпътстващи дейности като: доставка и влагане на необходимите строителни материали и продукти; извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.