Трейс подписа договор за проектиране и строителство на МС1 и МС2 от Трета метролиния от ул. Шипка, през квартал Слатина, до бул. Цариградско шосе, София

29 Дек. 2022

Обект: Проектиране и строителство на участък от трета метролиния от ул. Шипка, през квартал Слатина, до бул. Цариградско шосе с шест метростанции по обособени позиции:

Обособена позиция 1 - Проектиране и строителство на метроучастьк от км.0+000,00 до км.1+904,00 с две подземни метростанции /МС1 и МС2/ и междустанционна вентилационна уредба

 

Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ „МЕТРО ШИПКА“ с водещ партньор ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД и партньор ИНЖПРОЕКТ ООД

Официален подизпълнител: СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД

 

Възложител:МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД

Стойност на договора: 93 333 377,75 лв. без ДДС

Номер и дата на договора:293/29.12.2022г.

Срок за изпълнение:48 месеца

 

Кратко описание на обекта:

Проектът представлява отклонение от трета метролиния през квартал Слатина до кръстовището на бул. Цариградско шосе с ул. Йерусалим. Общата дължина на участъка е 5666 м. Ще бъдат изградени шест подземни метростанции.

Предвижда се изграждането на подземен двуетажен паркинг за автомобили. Технологията на изграждане, предложена в идейния проект, дава възможност за използване на различни методи на тунелно строителство. Ситуирането на метростанциите е съобразено с пътникопотока и нормативния пешеходен изохрон за обслужване на прилежащите жилищни територии, зони за търговия, спорт, обслужване и трудова дейност.

 

Дължината на участъка, който ще се проектира и изпълнява от обединение “Метро Шипка“, е 1904 метра, с две подземни метростанции /МС1 и МС2/ и 1 брой междустанционна вентилационна уредба /МВУ/.Началото на участъка е от шахтата за отклонение при Военна академия при км.0+000,00 до края на МС2 при км.1+904,00.

МС1 се намира на кръстовището на ул. Гео Милев и ул. Черковна с бул. Ситняково. Тя е с дължина 142 м и разгъната застроена площ /РЗП/ 6636,60 м2.

МС2 е разположена под ул. „Гео Милев“ непосредствено до кръстовището с ул. “Н. Коперник“. Тя е с  дължина 120 м и РЗП 5097,00м2.

Вентилационната уредба /ВУ/ е със светли размери в план 8,80м х 30,00м.

Под бул. Ситняково е разположен съществуващ подлез, който частично ще бъде разрушен, за да се осигури достъп до вестибюла на МС1. Метростанциите са монолитни стоманобетонови конструкции. В МС1 е придвидена тягова подстанция, а в МС2 - подстанция.

 

Работният проект, строителството, доставката на необходимото оборудване, пусковите изпитания и въвеждането в експлоатация трябва да бъдат изпълнени по следните части:

 

Геоложки и хидрогеоложки проучвания;

Трасе, профил и трасировачен план; Геодезия;

Архитектура; Конструкции; Релсов път;

Контактна мрежа –механична и електрическа част;

Електрически системи и инсталации;

Водоснабдяване и канализация /ВиК/;

Отопление, вентилация и климатизация /ОВиК/;

Автоматика и телемеханика;

Специализирани слаботокови и аудиовизуални системи;

Система за контрол и таксуване на пътниците;

Проект за безопасност и здраве /ПБЗ/ с временна организация на движението;

Реконструкция на инфраструктурата в обхвата на строителството;

Вертикална планировка и озеленяване;

Пожарна безопасност

 

Обособена позиция 1 от разширението на Линия 3 на метрото в София е предложена за финансиране от ЕФ "План за възстановяване и устойчивост на Р България" и национално съфинансиране.