Трейс подписа договор за реконструкция на ВиК мрежата в Стара Загора

23 Ноем. 2020

На 20.11.2020 г. „Трейс Груп Холд“ АД като водещ партньор в ДЗЗД “ВиК Стара Загора“ подписа договор за изпълнение на проект за Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) - Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Стара Загора за обособена позиция 2 - северна част. Възложител на проекта е „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора“. Стойността на договора възлиза на 21 954 334,50 лв. без ДДС.