ТРЕЙС продаде дяловете си в „Берко Трейс” ООД

19 Ноем. 2010

В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:

„Трейс Груп Холд” АД продаде собствените си 51 дяла с номинал 100 лева всеки от капитала на „Берко – Трейс” ООД на СД „Берко – 90 – Берковски и с-ие”, ЕИК 119027514. Договорът за покупко – продажба се подписа на 16.11.2010 г. и е на стойност 15 000 лева. „Берко-Трейс” ООД изпълняваше обекти на територията на община Сливен. През последните няколко години дружеството не функционираше рентабилно и това предизвика решението за продажба на дяловете от холдинга.

„Трейс Груп Холд” АД продаде собствените си 51 дяла с номинал 100 лева всеки от капитала на „Берко – Трейс” ООД на СД „Берко – 90 – Берковски и с-ие”, ЕИК 119027514. Договорът за покупко – продажба се подписа на 16.11.2010 г. и е на стойност 15 000 лева. „Берко-Трейс” ООД изпълняваше обекти на територията на община Сливен. През последните няколко години дружеството не функционираше рентабилно и това предизвика решението за продажба на дяловете от холдинга.
 
„Трейс Холд Груп” АД ще продължи да стои стабилно на строителния пазар в Югоизточна България чрез дъщерното си дружество „ПСФ Мостинженеринг” АД – Ямбол. Дружеството е с доказан професионален опит, показва стабилни финансови резултати и продължава да развива своя потенциал. В момента дружеството работи по обекти от националната инфраструктура, в т. ч. и в изграждането на лот 2 на АМ „Тракия”.