ТРЕЙС увеличи капитала на „Трейс Транс” ЕООД

7 Септ. 2010
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:
 
С вписване № 20100901133029 в Търговския регистър в партидата на „Трейс Транс” ЕООД беше  вписано следното обстоятелство:
 
Съветът на директорите на „Трейс Груп Холд” АД като едноличен собственик на „Трейс Транс” ЕООД увеличава капитала на дружеството от 5 000 на 1 000 000 лева чрез записване на 9 950 нови дяла с номинална стойност 100 лева всеки.

„Трейс Транс” ЕООД извършва транспортната дейност в структурата на „Трейс Груп Холд” АД, с което се постига повишаване на ефективността и оптимизиране на разходите при осъществяване на основната дейност на компанията. „Трейс Транс” ЕООД стопанисва и експлоатира новите 100 самосвала Рено Керакс, които „Трейс Груп Холд” АД неотдавна купи за сумата 6 580 000 евро. Новата техника осигурява основна част от транспорта, необходим при строителството на новия участък от АМ Тракия, от Стара Загора до Нова Загора.