ТРЕЙС ще извърши рехабилитация на подбалканския път в отсечката Пирдоп – Карлово – Калофер

1 Апр. 2010

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:
 
На 30 март 2010 г. „Трейс Груп Холд” АД подписа договор за изпълнение на Проект за рехабилитация на пътна инфраструктура, Лот № 5 Централна южна област, ICB No: RIRP/W-05, Работи по рехабилитацията на пътI-6 Пирдоп – Kaрловo – Kaлофер от км 242+860 до км 253+972.23 и от км 257+090 до км 264+719.44, пътIII-663 Чирпан – Зетьово от км 0+000 до км 4+778.54 и пътIII-807 Върбица – Скобелево от км 0+000 до км 11+536.31 и мост на река Марица.
Възложител на проекта е Агенция „Пътна инфраструктура”.
Стойността на договора е 19 992 538.08 лева, а финансирането е осигурено от Международната банка за възстановяване и развитие съвместно с Министерство на финансите чрез Агенция „Пътна инфраструктура”.
            Проектът включва:
- усилване и подобряване на нивелетата на около 35 км първокласни и третокласни пътища чрез асфалтово пренастилане;
- осигуряване на ново и подобряване на съществуващото отводняване на пътното платно;
- ремонт, уширяване и нова хидроизолация на съоръженията;
- ремонт и подмяна на предпазна ограда и парапети;
- подновяване на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.
Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца, гаранционният срок - 365 дни.
Изпълнител е Сдружение „ЗАГОРЕ” с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД - София и партньор „АБ” АД – Хасково.
 
ТРЕЙС продължава работата и по проекта за рехабилитация на пътната инфраструктура, Лот № 2 – Северозападна и централна северна област в следните участици:
 
Път II-15 Враца - Оряхово от км 0+000 до км 3+028.25
Гиген - Милковица от км 174+867.39 до км 196+144
Път II-35 Плевен - Троян - Кърнаре от км 46+105 до км 66+410.49
 
Ремонтните работи се извършват по график. Очаква се в средата на годината участъците да бъдат завършени.
Договорът е на стойност 24 304 118.09 лв. Средствата са осигурени от Европейската банка за възстановяване и развитие и републиканския бюджет.