Трейс ще ремонтира улици и пътища в община Ловеч

29 Апр. 2021

„Трейс Груп Холд“ АД подписа договори за изпълнение на обособена позиция 1 и 2 от обект „Ремонт на улици и пътища, община Ловеч“. Дейностите, които следва да се извършат, включват строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътната и уличната мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Ловеч. Стойността на договорите възлиза съответно на 10 млн. лева и 4 млн. лева.Срокът за изпълнение и на двете позиции е в рамките на 31.12.2024 г.Възложител е Община Ловеч.