Търгово предлагане

14 Юли 2020

"Трейс Груп Холд" АД публикува уведомление във връзка с постъпило търгово предложение по реда на чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК от Николай Михайлов за закупуване на акциите на останалите акционери на "Трейс Груп Холд" АД. Допълнителна информация може да бъде намерена в приложения към настоящото съобщение пълен текст на внесеното Търгово предложение.

Управителният съвет на "Трейс Груп Холд" АД ще представи своето становище по предложението в срока по чл. 151, ал. 5 от ЗППЦК. Комисия за финансов надзор още не е взела отношение по търговото предложение. Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница http://www.x3news.com/?x3id=139416