Уведомление за мерките, които „Трейс Груп Холд“ АД и дъщерните му дружества прилагат в извънредните условия на COVID 19

31 Март 2020

Съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба 2 на КФН и Регламент 596/2014 на ЕП и на Съвета, и в съответствие с препоръки на ESMA към участниците на капиталовия пазар, публикувани на 11 март 2020 г. с настоящето ви уведомяваме за мерките, които „Трейс Груп Холд“ АД и дъщерните му дружества прилагат в извънредните условия на COVID 19.

В условията на обявеното в Република България извънредно положение, заради разпространението на Covid 19, дружествата от структурата на Трейс продължават да осъществяват дейността си при стриктно спазване на всички хигиенни и санитарни изисквания за безопасни и здравословни условия на труд на служителите си. Корпоративното ръководство осъзнава отговорността, която има пред служителите, партньорите и клиентите, както и към обществото като цяло.

Разпространени са информационни материали до всички служители и работници. На базите и обекти, на които се работи, се провеждат ежедневни инструктажи относно задължителните мерки за превенция и ограничаване разпространението на коронавирус (COVID – 19). При провеждането на инструктажи се спазва изискването всички да стоят на разстояние не по-малко от 2м един от друг, с цел избягване на струпване на хора.

В административните и обслужващи звена, където е възможно, е въведена дистанционна форма на работа от разстояние за всички служители. Обменът на информация се извършва изключително в електронна форма – чрез съобщения по електронна поща и други приложения за обмен на информация, чрез ефективно използване на наличните системи за планиране и отчитане (ERP), чрез уведомления и потвърждения по телефон, електронна поща и други алтернативни начини (вайбър, скайп и др.), когато това е необходимо. Организиран е разрешителен режим за служителите и работниците, които имат право да посещават и кога работните помещения и бази. В тези случаи те са задължени да ползват предпазни маски и ръкавици по време на пребиваването им на обществени места.

Работният график е съобразен с избягване струпванията на хора. Всички работни помещения /складови площи, офис сгради, логистични центрове, площадки и др./ се дезинфекцират по график не по-малко от два пъти дневно. Ограничава се достъпът на външни лица, а при необходимост такива се допускат след дезинфекция и наличие на лични предпазни средства. Осигурени са и диспенсъри с дезинфектанти за ръце във всички помещения, както и предпазни маски.

Проведен е инструктаж за изпълнение на протокол, ако се появи диагностициран служител с наличие на COVID – 19, в който се изпълняват препоръките на кризисния щаб на Република България

Забранен е достъпът на служители и посетители до всички работни помещения и площадки със симптоми и съмнения за коронавирус или остри респираторни заболявания.

Ограничени са до минимум всички срещи с контрагенти във или извън офисите на дружествата, освен при неотложна необходимост. При възможност се ползват алтернативни начини за осъществяването на такива срещи и разговори – по телефон или видеоконферентна връзка.

Ръководството на компанията призовава към отговорно поведение, за да продължи дейността на дружествата от групата, както и да се избегнат рискови ситуации за служителите, партньорите и всички заинтересовани лица и техните семейства.