Уведомление относно предварително съгласие на основание чл.114, ал. 3 ЗППЦК

15 Дек. 2020

На основание чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на 10.12.2020 г. се състоя заседание на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД във връзка с постъпило от „УСМ“ АД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, искане по чл.114а, ал.4 от ЗППЦК, за даване на предварително съгласие за предприемане на действия за преобразуване.

След като се запозна с постъпилото искане, както и с приложените документи, Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД, на основание чл.114, ал.3 от ЗППЦК даде предварително съгласие за предприемане на действия за преобразуване на дъщерното дружество „УСМ“ АД чрез отделяне на новоучредено еднолично акционерно дружество „ТРЕЙС МЕХАНИЗАЦИЯ“ при условията на чл. 262д, вр. с чл. 262в от ТЗ, както следва:

Страни:

Преобразуващо се дружество: „УСМ“ АД, ЕИК 123020098

Новоучредено дружество: „ТРЕЙС МЕХАНИЗАЦИЯ“ EАД

Предмет:

„УСМ“ АД, ЕИК 123020098, ще се преобразува чрез отделяне на част от имуществото, състоящо се от права (активи) и съответстващите им задължения (пасиви), което имущество ще премине към едно ново дружество, което ще се новоучреди. 

При отделяне чрез учредяване преобразуващото се дружество съставя план за преобразуване – чл. 262д, ал. 3 от ТЗ.

1.1. Новоучредено дружество

Учредява се ново дружество, както следва:

Фирма: ТРЕЙС МЕХАНИЗАЦИЯ

Правно-организационна форма: акционерно дружество

Седалище: Република България, област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора

Адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ № 190

Предмет на дейност: Отдаване под наем на механизация, извършване на услуги с механизация, както и други незабранени от закона дейности, като дейностите, подлежащи на лицензиране или на разрешителен режим ще бъдат извършвани след получаване на съответен лиценз или разрешение.

Едноличен собственик на капитала: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД, ЕИК 123682269.

Срок, за който се учредява дружеството: Дружеството не е ограничено със срок

Система на управление: едностепенна със Съвет на директорите, състоящ се от три лица: Тоньо Христов Стоев, Иван Димитров Христов и Мариана Георгиева Катерова.

Капитал: Капиталът ще бъде 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен в 5 000 (пет хиляди) броя налични обикновени, поименни налични акции с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева всяка.