Уведомление относно процедура за обратно изкупуване на собствени акции

12 Септ. 2018

Уведомяваме Ви, че на 12.09.2018 г. Управителният съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД, на основание решение на Общото събрание от заседание, проведено на 31.01.2014 г.  взе следните решения:

  1. Прекратява действащата процедура за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството, съгласно свое протоколно решение  от 29.03.2017 г.;
  2. Стартира нова процедура по обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при следните условия:

А/ Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 0.41 % от капитала или до 100 000 (сто хиляди) броя акции.

Б/ Минимална цена на обратно  изкупуване – 3,00 лв. (три лева)

В/ Максимална цена на обратно изкупуване – 6,00 лв. (шест лева)

Г/ Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – от 13.09.2018 г. до 31.01.2019 г.

Д/ В случай на изчерпване на определеното количество акции, а именно ако дружеството изкупи 100 000 (сто хиляди) броя акции, процедурата по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че в определения по точка 2/Г/ срок не се изкупи максималния брой акции, Управителният съвет може по своя преценка да удължи срока при съответно прилагане на условията в предходното изречение.

Управителният съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД  избра Капман  АД за лицензиран инвестиционен посредник, на който ще бъде дадена поръчка за изкупуването.