Уведомление относно срока за оповестяване на ГФО на дружеството

31 Март 2020

Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетият впоследствие Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник, „Трейс Груп Холд“ АД, ще оповести заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет към 31.12.2019 г. в срок не по-късно от 30.04.2020 г.

Причина за забавянето на изготвянето и публикуването на индивидуалния годишенфинансов отчет за 2019 г. е въведеният дистанционен режим на работа, който изисква повече време за комуникация между финансовия екип и регистрираните одитори при уточняване на отделните статии от отчета на Дружеството, както и необходимостта от допълнителна информация за оценка на въздействието върху дейността на компанията, във връзка с предприетите мерки срещу COVID-19.

Ръководството на дружеството се стреми одитираният годишен финансов отчет към 31.12.2019 г. да бъде изготвен и представен преди 30.04.2019 г., за което заинтересованите страни ще бъдат своевременно уведомени.