Уведомление по чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК относно процедура по обратно изкупуване на собствени акции в размер на до 3% от капитала на Трейс Груп Холд АД

4 Ян. 2022

На основание чл. 187б от Търговския закон, чл. 111, ал. 5 и 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и съгласно решение на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 26.06.2019 г., Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД обявява начало на следваща процедура по обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при условията, определени от ОСА и определя следните параметри:

- Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 2.07 % от капитала или до 500 000 (петстотин хиляди) броя акции.

- Начало на процедурата за обратно изкупуване – 06.01.2022 г.

- Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – 26.06.2024 г., считано от 06.01.2022 г.

В случай на изчерпване на определеното количество акции, а именно ако дружеството изкупи 500 000 (петстотин хиляди) броя акции, процедурата по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила.

Управителният съвет избра Капман  АД за лицензиран инвестиционен посредник, на който ще бъде дадена поръчка за изкупуването.