Уведомление

26 Септ. 2019

На 25.09.2019 г. в  Централния регистър на Република Сърбия е вписано ново обстоятелство по партидата на „Трейс Сърбия“ АД. На основание договор за преобразуване в съответствие с протоколно решение на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД от 20.03.2019 г. за предварително съгласие беше извършено преобразуване на „Виор Велика Морава“ АД чрез вливане в „Трейс Сърбия“ АД. След преобразуването капиталът на „Трейс Сърбия“ АД се увеличава чрез увеличение на номиналната стойност на една акция и е в размер на 985 282 255, 5 RSD, разпределен в 591 527 броя акции с номинална стойност 1 665, 659 RSD всяка.