Уведомление

17 Окт. 2019

На 16.10.2019 г. „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД продаде на „ДЖИ ЧИ ЕФФЕ ДЖЕНЕРАЛЕ КОСТРУЦИОНИ ФЕРОВИАРИЕ“ АД /несвързано с дружеството лице/ 30 360 дружествени дяла от капитала на „ТРЕЙС ТРАНС“ ЕООД, представляващи 63, 25%  от капитала на „ТРЕЙС ТРАНС“ ЕООД. Общата сума на договора за продажба на дяловете е в размер на левовата равностойност на 1 300 евро в съответствие с представена пазарна оценка към 31.08.2019 г.