Уведомление

24 Окт. 2019

С настоящото Ви уведомяваме, че на 22.10.2019 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията бяха вписани нови обстоятелства по партидата на „Трейс Транс“ ЕООД. Правната форма на дружеството е дружество с ограничена отговорност с наименование „Джи Ти Транс БГ“. Съдружници са „Трейс Груп Холд“ АД с 36, 75 % собственост от капитала  и "Джи Чи Еффе Дженерале Коструциони Феровиарие" АД - със 63, 25% собственост от капитала.  Управители са г-жа Камила Роси и г-н Манол Пейчев Денев.