Уведомление

24 Окт. 2019

Уведомяваме Ви, че на 21.10.2019 г., се състоя заседание на УС на „Трейс Груп Холд“ АД във връзка с постъпило от „Трейс СОП“ ЕООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, искане по чл.114а, ал.3 от ЗППЦК, за даване на предварително съгласие за предприемане на действия за преобразуване. След като се запозна с постъпилото искане, както и с приложените документи, Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД, на основание чл.114, ал.3 от ЗППЦК даде предварително съгласие за предприемане на действия за преобразуване на „Трейс СОП“ ЕООД чрез вливане в „Метро Дружба“ ЕООД при следните условия:

  • Страни:

Преобразуващо се дружество: „ТРЕЙС СОП“ ЕООД, ЕИК 202212687

Приемащо дружество: „МЕТРО ДРУЖБА“ ЕООД, ЕИК 202223153

  • Предмет:

Предмет на сделката е преобразуване на „ТРЕЙС СОП“ ЕООД чрез вливане в „МЕТРО ДРУЖБА“ ЕООД – и двете с едноличен собственик на капитала „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД.

Цялото имущество на преобразуващото се дружество „ТРЕЙС СОП“ ЕООД, преминава към приемащото дружество „МЕТРО ДРУЖБА“ ЕООД, което става негов универсален правоприемник. Преобразуващото се дружество „ТРЕЙС СОП“ ЕООД, ЕИК 202212687 се прекратява без ликвидация. На основание чл. 262у от ТЗ капиталът на приемащото дружество няма да бъде увеличен, поради което изменения в учредителния акт на „МЕТРО ДРУЖБА“ ЕООД, няма да се извършват.