Уведомление

6 Ноем. 2019

На 06.11.2019 г. в Търговския регистър беше вписано преобразуване на „Трейс СОП“ ЕООД чрез вливане в „Метро Дружба“ ЕООД и двете с едноличен собственик на капитала „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД. Цялото имущество на преобразуващото се дружество „ТРЕЙС СОП“ ЕООД, преминава към приемащото дружество „МЕТРО ДРУЖБА“ ЕООД, което става негов универсален правоприемник. Преобразуващото се дружество „ТРЕЙС СОП“ ЕООД, ЕИК 202212687 се прекратява без ликвидация. На основание чл. 262у от ТЗ капиталът на приемащото дружество не е увеличен, поради което изменения в учредителния акт на „МЕТРО ДРУЖБА“ ЕООД няма.