Уведомление

3 Дек. 2019

ОТНОСНО: Уведомление по чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК за започване на процедура по обратно изкупуване на собствени акции в размер на до 3% от капитала на Трейс Груп Холд АД.

 

Уведомяваме Ви, че  Управителният съвет на Трейс Груп Холд АД на свое заседание, проведено на 03.12.2019 г. взе следното решение: 

На основание чл. 187б от Търговския закон, чл. 111, ал. 5 и 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и съгласно решение на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 26.06.2019 г., Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД обявява начало на процедура по обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при следните условия:

1. Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 2.07 % от капитала или до 500 000 (петстотин хиляди) броя акции.

2. Начална дата на обратното изкупуване – 05.12.2019 г.

3. Минимална цена на обратно  изкупуване – 2,00 лв. (два лева)

4. Максимална цена на обратно изкупуване – 7,00 лв. (седем лева)

5. Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – 31.12.2021 г., считано от 05.12.2019 г.

6. В случай на изчерпване на определеното количество акции, а именно ако дружеството изкупи 500 000 (петстотин хиляди) броя акции, процедурата по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че в определения по точка 5 срок не се изкупи максималния брой акции, Управителният съвет може по своя преценка да удължи срока при съответно прилагане на условията в предходното изречение.

Управителният съвет избра Капман АД за лицензиран инвестиционен посредник, на който ще бъде дадена поръчка за изкупуването.