Уведомление

18 Дек. 2019

Уведомяваме Ви, че на 12.12.2019 г., се състоя заседание на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД във връзка с постъпило искане за одобрение по чл. 114а, ал. 3 от ЗППЦК от дъщерното дружество ”ТРЕЙС ЯМБОЛ” АД, ЕИК 128005374.

След като се запозна с постъпилото искане, както и с приложените към него документи, Управителният съвет на „Трейс Груп Холд“ АД, на основание чл.114, ал.3 от ЗППЦК даде предварително съгласие и одобрение за сключване на две сделки за даване вместо изпълнение със следните параметри:

• Страни:

„Трейс Ямбол“ АД – Длъжник

„Трейс Груп Холд“ АД - Кредитор

• Предмет и срок:

Кредиторът се съгласява да получи вместо изпълнение на задължението на Длъжника за изплащане на сума в общ размер от 2 121 032.08 лв. (два милиона сто двадесет и една хиляди тридесет и два лева и осем стотинки), представляваща неизплатен от длъжника към кредитора  дивидент,  правото на собственост върху движими вещи на обща стойност 928 750 лв. (деветстотин  двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет лева), съгласно извършена пазарна оценка. Предаването на владението върху вещите се извършва в петдневен срок от датата на сключване на договора.