Уведомление

15 Май 2018

Във връзка с изпълнение на обект „Разширение на Пречиствателна станция  за отпадъчни води и Пречиствателна станция за замърсени води Юг – Летище Рузине, Прага“ е налице съдебен спор между „Трейс Груп Холд“ АД и Възложителя, който достига

10% от собствения капитал на дружеството. Конкретният размер на иска ще се определи след изслушване на съдебната експертиза, освен ако преди това не бъде постигнато споразумение за решаване на спора, над което активно се работи към настоящия момент.

„Трейс Груп Холд“ АД изпълни успешно строителството на групов водопровод Бенешов – Седличани, Чешка република през 2016 г. на стойност 9 млн. евро. и счита, че възникналата ситуация няма да бъде пречка за по – нататъшното развитие на дейността на компанията на територията на Чешка република, както и за предстоящи участия в инфраструктурни проекти.