Увеличение на капитала на „Инфра Комерс“ ЕООД

26 Март 2019

На 26.03.2019 г. в  Търговския регистър към Агенцията по вписванията по партидата на „Инфра Комерс“ ЕООД е вписано увеличение на капитала с 395 000  лв. чрез записване на 3 950 нови дяла с номинална стойност 100 лева всеки. Капиталът на дружеството е в размер на 400 000 лв., разпределени в 4 000 равни дяла на стойност 100 лева всеки. Едноличен собственик на капитала на „Инфра Комерс“ ЕООД е „Трейс Груп Холд“ АД.