Учреден е консорциумът, който ще извършва рехабилитацията на жп линията Пловдив – Бургас

26 Ян. 2011
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:
 
С вписване №20110122102937 в Търговския регистър бе учредено акционерно дружество „ДЖИСИЕФ - СК-13 - ТРЕЙС РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ”, ЕИК 201396558, със седалище и адрес на управление София 1202, район Сердика, ул. „Клокотница” № 29.
 
Дружеството е Консорциум и се учредява във връзка със сключване и изпълнение на Договор за възлагане на обществена поръчка № 2010/S-181-275944 с предмет „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас по обособени позиции:
 
Обособена позиция № 1 - Рехабилитация на железопътната отсечка Михайлово -Калояновец, включително главните коловози в гарите Михайлово и Калояновец, с приблизителна разгъната дължина на железния път 21 км.;
 
Обособена позиция № 2 - Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора -Завой/ до км 190+590 в междугарието Ямбол - Завой/ и Завой - Зимница/от км192+706 до входната стрелка на гара Зимница/, включително главните коловози в гарите Стара Загора и Ямбол и всички гари и спирки между тях с приблизителна разгърната дължина на железния път 120 км.;
 
Обособена позиция № 3 - Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски -Карнобат, включително главните коловози в гара Церковски с приблизителна разгъната дължина на железния път 28 км и подновяване на железния път в отсечката Карнобат - Бургас, включително главните коловози в гарите Карнобат и Бургас и всички гари и спирки между тях, с приблизителна разгъната дължина на железния път 122 км.
 
 Акционери в Консорциума са:
„ДЖИ СИ ЕФФЕ ДЖЕНЕРАЛЕ КОНСТРУЦИОНИ ФЕРОВИАРИЕ” АД  със седалище и адрес на управление – Италия, гр. Гроталие /провинция Таранто/, ул. „Галвани” № 3;
„Трейс Груп Холд” АД, ЕИК 123682269, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Джеймс Баучер” № 71 и
СК-13 Трансстрой” АД, ЕИК 831553195 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Клокотница” № 29, ет.2
 
Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 лева, разпределен в 500 броя обикновени поименни винкулирани акции, с номинал 100 лева всяка една, като разпределението е следното: 60% от капитала на консорциума, или 300 броя обикновени поименни винкулирани акции за „ДЖИ СИ ЕФФЕ ДЖЕНЕРАЛЕ КОНСТРУЦИОНИ ФЕРОВИАРИЕ” АД, 20% от капитала на Консорциума, или 100 броя обикновени поименни винкулирани акции за „Трейс Груп Холд” АД и 20% от капитала на Консорциума, или 100 броя обикновени поименни винкулирани акции за „СК-13 Трансстрой” АД.
 Дружеството се представлява от Едоардо Роси, Цветанка Петрова Нешева и Цветан Иванов Цонев. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Едоардо Роси, Джузепе Бречиароли, Лука Маса, Цветанка Петрова Нешева, Цветан Иванов Цонев.
 
С Решение № 31/28.12.2010 г. на ДП ”Национална Компания Железопътна инфраструктура” София  ДЖИСИЕФ-СК-13-ТРЕЙС РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ бе класиран на първо място в търг за възлагане на обществена поръчка № 2010/S-181-275944 с предмет „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас - позиция 1, позиция 2, позиция 3”.

Предстои подписване на договори и за трите позиции с обща стойност  над 380 000 000 лева.