„Пи Ес Ай” АД от групата на ТРЕЙС подписа Рамкови споразумения за 4 г. с Община Сливен

8 Дек. 2010
На 29.11.2010 г. „Пи Ес Ай” АД подписа Рамкови споразумения с Община Сливен за периода 2010 – 2014 г.:
 
„ЛОТ 1 Изграждане на обекти на техническата инфраструктура на територията на община Сливен ” и
ЛОТ 2 Изграждане на нови сгради, строежи и обекти ,Реконструкции, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради общинска собственост или предоставени за ползване на Общината, включително енергоспестяващи мероприятия на сгради”.
Финансирането е със собствени средства на общината, ОПРР, ОПОС, ИСПА и национално финансиране.
Договорът за ЛОТ 1 е на стойност 168 606 000 лева. Предвижда се да бъде извършено изграждане на нови, реконструкция и основен ремонт на улични и пътни мрежи общинска собственост; улично, алейно, парково и празнично осветление; разширение, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни и канализационни мрежи и отводнителни съоръжения; модернизация на съществуващи помпени станции; укрепване на речни брегове, изграждане на диги, подпорни стени и др. съоръжения; изграждане на сгради и съръжения за събиране, съхранение и обезвреждане на отпадъци; СМР за укрепване и стаби8лизиране на свлачища и защитни съоръжения при срутища.
 
Договорът за ЛОТ 2 е на стойност 16 800 000 лева. Ще бъде извършена реконструкция, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради общинска собственост, внедряване на мерки за енергийна ефективност на същите, , внедряване на инсталации, съоръжения основани на използването на алтернативни възобновяеми енергийни източници. 

Рамковите споразумения са за срок от 4 години.

 
„Пи Ес Ай” АД е партньор в Сдружение „Магистрала Трейс”, което изпълнява Допълнително проектиране и строителство на обект: АМ Тракия /А-4/ Оризово - Бургас, участък: ЛОТ 2 – Стара Загора – Нова Загора, от км 210+100 до км 241+900. Проектът е на стойност 137 868 000 лева.
„Пи Ес Ай” АД е и водещ партньор в Обединение „Метро Младост”, което изпълнява разширението на метро в софия в участъка ж.к. „младост і” - бул. „цариградско шосе”. Проектът е  на стойност 221 970 879, 60 лв.