„Пи Ес Ай” АД подписа договори на стойност 800 000 лева

27 Окт. 2010
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:
На 12.10.2010 г. „Пи Ес Ай” АД подписа договор с Министерство на регионалното развитие и благоустройство за „Рехабилитация на довеждащ път до Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Димитровград”. Договорът е на стойност 251 273.18 евро, а средствата се предоставят по линия на Кохезионния фонд от Европейска инвестиционна банка съгласно Финансов договор № EIB/FI20.153/1999. Ще бъдат извършени земни, пътни, асфалтови работи, настилки, хоризонтална маркировка. Срокът за изпълнение на работите е 45 календарни дни.
 
На 28.09.2010 г. „Пи Ес Ай” АД подписа договор с Община Куклен за изпълнение на „Строително- монтажни работи за укрепване на свлачищен участък на общински път № PDV 2113 гр. Куклен - манастир ,,Св. Св. Козма и Дамян” („Св. Врач”) - с. Гълъбово при км. 5+839, Община Куклен”. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-04/2009 „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”. Стойността на договора е 516 941.32 лв., а срокът на изпълнение е 149 календарни дни.
 
 „Пи Ес Ай” АД е партньор в Сдружение „Магистрала Трейс”, което изпълнява допълнително проектиране и строителство на обект: АМ Тракия /А-4/ Оризово - Бургас, участък: ЛОТ 2 – Стара Загора – Нова Загора, от км 210+100 до км 241+900. Проектът е на стойност 137 868 000 лева.
„Пи Ес Ай” АД е и водещ партньор в Обединение „Метро Младост”, което изпълнява разширението на метро в Iофия в участъка ж.к. „младост 1” - бул. „Цариградско шосе”. Проектът е  на стойност 221 970 879, 60 лв.