„Трейс БГ“ е новото име на „Трейс София“. Дружеството прие чрез вливане „Трейс-Пътно строителство“

22 Юни 2020

“Трейс БГ“ ЕАД  е новото име на най- голямото дъщерно дружество в структурата на „Трейс Груп Холд” АД - „Трейс София“ ЕАД. Промяната е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 19.06.2020 г. Три дни по-късно е вписано ново обстоятелство: преобразуване на „Трейс-Пътно строителство“ ЕАД чрез вливане в „Трейс БГ“ ЕАД.

 „Трейс БГ“ ЕАД, ЕИК 175254451, става универсален правоприемник на цялото имущество на „Трейс-Пътно строителство“ ЕАД, ЕИК 833175762, като дружеството се прекратява без ликвидация. На основание чл. 262у от Търговския Закон капиталът на приемащото дружество „Трейс БГ“ ЕАД не се увеличава.

„Трейс БГ“ ЕАД се представлява от двама изпълнителни директори Манол Кавръков и инж. Георги Иванов, които са и членове на Съвета на директорите. В състава му влизат още Бисер Иванов и Мария Сурчева. От управителния орган на дружеството са освободени Росица Динева и Манол Денев.