„Трейс Груп Холд“ АД свиква Общо събрание на акционерите на 21 юни, 2018 година

8 Май 2018

Управителният съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД, свиква общо събрание на акционерите на 21.06.2018 год., което ще се проведе от 11:00 часа в гр. София, район „Триадица“, ул. „Никола Образописов“ № 12, Заседателна зала, при следния дневен ред:

1.Годишен доклад за дейността на Дружеството през 2017 г.;

2. Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2017 г. Доклад на одитния комитет на дружеството за 2017г. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., включително на Доклада за прилагането на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния съвет и надзорния съвет на дружеството за 2017 год., представляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2017 год. и освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2017г.;

3.Консолидиран доклад за дейността на Дружеството през 2017 г.;

4.Доклад на регистрирания одитор /експерт – счетоводител/ за извършената проверка на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Одобряване на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2017 г.; 

5.Отчет на експерт за връзки с инвеститорите за 2017г.;

6.Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2016 г. и 2017 г., по предложение на Управителния съвет;

7.Промени в състава на одитния комитет;

8. Избор на регистриран одитор за  проверка и заверка на индивидуалния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2018 г. по предложение на Одитния комитет;

 

Управителният съвет на „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД кани всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощени техни представители на свиканото Общо събрание. Съгласно чл.115б, ал. 1 ЗППЦК право на глас в Общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 07.06.2018г. - 14 дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Пълна информация за документите на общото събрание можете да намерите тук.