„Трейс Груп Холд” АД подписа договори за реконструкция на път и изграждане на пречиствателна станция на обща стойност 15,6 млн. лв.

1 Юни 2009

В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че: Трейс Груп Холд АД подписа договори за изпълнение на два проекта. Първият договор е с община Пещера за изпълнение на: „Реализация на проект «Реконструкция на участък от общински път PAZ1181 от км 40+657 до км 43+153 с дължина 2496 м " и беше подписан на 27.04.2009 г. Договорът е на стойност 9 737 233.20 лева. Финансирането е по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” на МРРБ, приоритетна ос 2 „Регионална и местна достъпност”, Операция 2.1„ Регионална и местна инфраструктура”. Срокът за изпълнение на работите е 7 месеца. Участъкът от общински път PAZ 1181, който ще бъде реконструиран е с местно значение. Той ще обслужва предимно движението посока от Пазарджик към летовище "Св. Константин" и селата Дорково и Костандово. Реализацията на проекта обхваща участьк от връзката със съществуващ път бивш IV-37618 (Пазарджик – Пещера - Батак) от км. 40+657 до км. 43+153 с дължина 2 496 м. Ще бъдат изпълнени ремонт на изграденото земно легло, полагане на нова пътна конструкция, изграждане на всички необходими пътни отводнителни съоръжения и пътни принадлежности. „Трейс Груп Холд” АД, като водещ партньор в Обединение „Трейс Инженеринг”, на 28.04.2009 г. подписа договор с Община Троян за изпълнение на „Инженеринг – проектиране и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води – ІІ-ри етап, биологично пречистване в гр. Троян”. Договорът е на стойност 5 916 072 лв. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. Срокът за изпълнение е 8 месеца. Поръчката включва пълен инженеринг – работно проектиране и съгласуване, организация на строителството и строително-монтажни работи, доставка на технологично оборудване и монтаж, изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води ІІ -ри етап, биологично пречистване в гр. Троян, обучение на персонал и пуск на станцията. Партньори в Обединение „Трейс Инженеринг” са „Трейс Груп Холд” АД – водещ партньор, Bioworks Verfahrenstechnik GmbH , Германия, „ХИДРОСТРОЙ” АД- Троян и „ИДЕАЛ ПАЙП” ЕООД - Трън. Подписаните договори следват приоритетите на „Трейс Груп Холд” АД за спечелване на нови проекти по линия на Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие и модернизация на транспортната инфраструктура от национално, европейско и трансгранично значение.