„Трейс Груп Холд” АД продаде своя дял от капитала на „Пътстройинженеринг” АД Кърджали

30 Апр. 2010

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т.2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:

На 29.04.2010г. „Трейс Груп Холд” АД продаде 32 069  /тридесет и две хиляди и шестдесет и девет/ броя налични, поименни акции с право на глас, представляващи 26,72% от капитала на „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ”  АД, гр. Кърджали. Стойността на сделката е  800 000 /осемстотин хиляди/  лева. Средствата от тази сделка ще бъдат инвестирани в „Трейс Кърджали” АД – дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд” АД, чиято дейност е насочена към изпълнение на регионални обекти на територията на региона. В момента „Трейс Кърджали” АД изпълнява договор:  „Превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на 229,4 км републикански пътища на територията на РПС Кърджали и Ардино”. Договорът е на стойност 5 294 904,50 лева. Срокът на изпълнение е една година.
 Тази сделка е продължение на политиката на „Трейс Груп Холд” АД да инвестира и развива новосъздадените дъщерни дружества.