„Трейс Груп Холд” АД ще изгражда кръстовище на две нива в столичния район „Младост”

21 Септ. 2010
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
 
В изпълнение на чл. 100 ш от ЗППЦК и чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме, че:
 
Между „Трейс Груп Холд” АД и Столична община на 20.08.2010 г. бе подписан договор за изпълнение на „Инженеринг (проектиране и строителство) на обекти по обособени позиции: Кръстовище на две нива бул. „Андрей Сахаров” и бул. „Андрей Ляпчев”. Финансирането на проекта е от бюджета на Столична община.
Целта на проекта е да се изгради ново транспортно трасе, което да бъде алтернатива на бул. „Александър Малинов” и да създаде нова възможност за връзка между кв. „Младост” 1 и кв. „Младост” 2, както и към южните територии и центъра на София. Ще бъде изградено четириклонно кръстовище на ниво терен при ул. „Андрей Сахаров” и продължението на ул. ”Св. Киприян”, а директното направление по бул. „Андрей Сахаров” ще се осъществява чрез преминаване на второ ниво над бул. „Андрей Ляпчев”.
 
Договорът е на стойност 8 857 104.77 лева.
Срокът за изпълнение е 360 календарни дни, считани от издаване на строителното разрешение.
Изпълнител е Сдружение „Трейс Виа” с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД и партньор „Виа план” ЕООД.
 
В края на август „Трейс Груп Холд” АД подписа договори по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 на обща стойност 21 600 000 лева за ремонт на регионална пътна инфраструктура. Единият договор е за изпълнение на ЛОТ 13, който включва рехабилитация на път ІІІ-597 Ивайловград – Любимец, на път ІІІ-663 Чирпан - Димитровград и на път ІІІ-5071 Чифлик - Горна крепост – Стремци – Черноочене. Общата дължина на отсечката е 22.954 км. Другият договор е за изпълнение на Лот 10 - рехабилитация на път ІІІ-565, от км 0+000 до км 17+000, с. Шишманци, област Пловдив.