„Трейс Ямбол“ АД подписа договори на обща стойност три милиона лева

29 Юни 2018

На 21.06.2018 г. „Трейс Ямбол“ АД, дъщерно дружество, част от групата на „Трейс Груп Холд“ АД, подписа договор по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Сливен на стойност 594 143,74 лв. лева без ДДС – Инженеринг на сграда с административен адрес гр. Сливен, кв. „Кольо Фичето“, бл. 7. Възложител на проекта е община Сливен, а срокът за изпълнение на работите обхваща 174 календарни дни.

Преди месец „Трейс Ямбол“ АД подписа договор за извършване на ремонтно – възстановителни работи на четвъртокласната пътна и улична мрежа на територията на Община Раднево на стойност 2 500 000 лева без ДДС. Възложител на поръчката е община Раднево, а финансирането се осъществява от общинския бюджет. Срокът за изпълнение е в рамките на 2 години. Предметът на обществената поръчка включва извършване на работи по основен и текущ ремонт и реконструкция на уличната и общинската мрежа на територията на община Раднево. По време на изпълнение на проекта ще бъдат отстранявани възникналите повреди на уличната и общинската пътна мрежа, което ще позволи нормалната ù експлоатация. Конкретните дейности ще бъдат заявявани от Възложителя при възникнала необходимост, съгласно индикативния списък на основните видове работи.