Новини за акционери

26 Септ. 2019
На 25.09.2019 г. в  Централния регистър на Република Сърбия е вписано ново обстоятелство по партидата на „Трейс Сърбия“ АД. На основание договор за преобразуване в съответствие с протоколно решение на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД от 20.03.2019 г. за предварително съгласие беше...
5 Авг. 2019
Уведомяваме Ви, че на 03.08.2019 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията беше вписано  преобразуване на „Химколор“ АД, ЕИК 160087427 чрез вливане в едноличния му собственик „ИНФРА КОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 175029440. Цялото имущество на преобразуващото се дружество „ХИМКОЛОР“ АД, ЕИК...
12 Юли 2019
Уважаеми Дами и Господа, С настоящото ви уведомяваме, че на 10.07.2019 г. в Търговския регистър е вписано прехвърляне на дяловете на „Трейс Свиленград“ ООД, притежавани от „Трейс София“ ЕАД и „Трейс Пътно строителство“ АД на „Трейс Ямбол“ АД.  „Трейс София“ ЕАД продаде собствените си 6 дяла на...
8 Юли 2019
Уведомяваме Ви, че на 04.07.2019 г., се състоя заседание на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД във връзка с постъпили от „Инфра Комерс“ ЕООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, и „Химколор“ АД, дъщерно дружество на „Инфра Комерс“ АД, искания по чл.114а, ал.3 от ЗППЦК, за даване на...
4 Юли 2019
На основание решение на Общото събрание на акционерите, взето на 26.06.2019 г., в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел на 04.07.2019 г. е вписан разширеният предмет на дейност на „Трейс Груп Холд“ АД както следва:
22 Апр. 2019
С настоящото ви уведомяваме, че на 18.04.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД продаде на несвързано лице собствените си 8251 броя акции, всяка от които с номинална стойност 10 лева, от капитала на „Технострой – инженеринг 99“ АД, ЕИК 12805792. Цената на сделката е 1 100 000 (един милион и сто хиляди) лева...
11 Апр. 2019
„ИНФРА КОМЕРС” ЕООД, дъщерно дружество на „Трейс Груп Холд“ АД, придоби 5 000 (пет хиляди) броя налични, обикновени, поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 (десет) лева, представляващи 100 % от капитала на „ХИМКОЛОР“ АД, ЕИК 160087427, с което „ИНФРА КОМЕРС” ЕООД, ЕИК...
26 Март 2019
На 26.03.2019 г. в  Търговския регистър към Агенцията по вписванията по партидата на „Инфра Комерс“ ЕООД е вписано увеличение на капитала с 395 000  лв. чрез записване на 3 950 нови дяла с номинална стойност 100 лева всеки. Капиталът на дружеството е в размер на 400 000 лв., разпределени в 4 000...
22 Март 2019
На 20.03.2019 г. се състоя заседание на Управителния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД във връзка с постъпили от дъщерните дружества „Трейс Сърбия“ АД и „Виор Велика Морава“ АД искания по чл.114а, ал.3 от ЗППЦК за даване на предварително съгласие за сключване на договор за преобразуване. Управителният...
20 Март 2019
На 18.03.2019 г. „Трейс Груп Холд“ АД подписа договор за изпълнение на обект: „Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ...

Страници