Росица Динева

Росица Динева - Георгиева

Росица Динева-Георгиева  е член на Управителния съвет на „ Трейс Груп Холд“ АД и финансов директор на Холдинга

Завършва Стопанска Академия „Д.А .Ценов“, гр.Свищов, специалност „Контрол и анализ на фирмената дейност“, квалификационна степен Магистър. 

Започва работа в структурите на „Трейс Груп Холд“ през 2004г. като счетоводител и една година по-късно вече е главен счетоводител на дъщерното дружество „Трейс София“ ЕАД. 

От 2008-ма година до 2011г. заема длъжността Главен счетоводител на „Трейс Груп Холд“ АД, а от май 2011г. става част от мениджмънта на Холдинга като Финансов директор.

В годините г-жа Динева е била Член на Съвета на директорите на различни дъщерни дружества в групата: Трейс-София ЕАД, Трейс Бургас ЕАД и Пи Ес АЙ АД. 

Понастоящем тя е председател на СД на  дъщерното дружество „Трейс София“ АД.